Druhým ze sedmera darů Ducha Svatého je DAR ROZUMU.

Tento rozum darovaný Duchem Svatým je schopnost lásky, která proniká do krásy věroučných pravd a uvažuje o nich, aby v nich poznávala samotného Boha – a potom ho spatřovala i v jeho stvoření. Je to rozum pokorný a šťastný, plný obdivu a milující, pravý opak pýchy.

Člověk si nemůže sám opatřit základy života. Nemůže sám rozhodnout, co je pro něj dobré a co špatné. Nachází ve stvoření a ve svém svědomí řeč svého Stvořitele, řeč životodárného Ducha. Jeho svoboda spočívá v tom, že je povolán, aby svým rozumem rozeznával stopy rozumu Stvořitele a aby naplňoval rozum stvoření ve svém vlastním rozumu.“ (Joseph Ratzinger, nynější papež Benedikt XVI., 7. 6. 1981 ve svatodušním kázání ve Freisingu)

Ateismus nešířili přírodovědci, ale druhořadí filozofové.“ (Fyzik Max Planck)

 

Ano, Bůh nám ukazuje divy,

koná velkolepá díla, jež nás přesahují.

Když říká sněhu: „Padej na zemi!“,

lijákům: „Hustě se lijte!“,

tu přerušuje práci lidí,

aby v tom každý poznal jeho dílo,

Zvířata se vracejí do svých doupat

a ukrývají se ve svých norách.

Vichřice vyráží ze své komnaty

a severní větry přinášejí chlad.

Božím dechem se tvoří led

a tuhne hladina vod.

Oblaka zatěžuje vláhou

a bouřná mračna vysílají jeho blesk.

A on je nechává kroužit a řídí jejich střídání.

Ony ve všem plní jeho příkazy

na tváři jeho pozemského světa.

(Kniha Job 37, 5–12)

 

Jahve, náš Pane,

jak mocné je tvé jméno po celé zemi!

Znovu a znovu promlouvá o tvé vznešenosti, vyšší nežli nebesa.

Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val

proti svým protivníkům,

abys pokořil nepřítele a buřiče.

Při pohledu na nebe, dílo tvých prstů,

na měsíc a hvězdy, jež jsi upevnil:

Co je člověk, že na něho pamatuješ,

syn člověka, že se ho ujímáš?

Udělal jsi ho o málo menším než anděly,

věnčíš ho slávou a krásou,

svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou,

vše jsi mu položil k nohám.

Ovečky i býky, všechny pospolu,

k tomu i polní zvěř,

nebeské ptactvo i mořské ryby,

když se vydá po stezkách moří.

Hospodine, náš Pane,

jak mocné je tvé jméno po celé zemi!

(Žalm 8)


Dýchej ve mně, Duchu Svatý, aby moje myšlenky byly svaté!

Povzbuzuj mě, Duchu Svatý, aby moje skutky byly svaté!

Pomáhej mi, Duchu Svatý, abych miloval, co je svaté!

Opatruj mě, Duchu Svatý, abych si chránil, co je svaté!

Posiluj mě, Duchu Svatý, abych nikdy neztratil, co je tvoje svaté!