Prolog

Pátek desátého června roku dvoutisícího šestnáctého by měl být do obecní kroniky vepsán zlatým písmem. Po dlouhých devadesáti sedmi letech v našem městečku opět stojí socha svatého Jana Nepomuckého, patrona při živelných pohromách, zvláště povodních.

Byl by to zajímavý, ale také celkem běžný příběh obnovení sochy světce, která vzala za své v bouřlivém dvacátém století. Nebýt následujícího záznamu, uvedeného v prvním svazku kroniky  obce Senomatské na straně 265. Psal se rok 1919.

Co říká kronika

Na náměstí před statkem „U Hanušů“ – Růženy Vostré, vdovy, stála na hranolovém kamenném podstavci nevzhledná, ubohá socha z pískovce, jež měla představovati Jana z Nepomuku. V roce 1919 ji v noci nějací rozpustilci s podstavce shodili a rozbili.
Podstavec dosud tam stojí, neodklizen, neboť není naděje, že by někdo novou sochu svatému nesvatému svým nákladem dal postaviti.

Autorem tohoto zápisu byl pan Václav Fišer, učitel senomatské školy, který kroniku vedl celé čtvrtstoletí, od roku 1906 do roku 1931.

Kronikář míní a.....…

Opuštěný, zapomenutý podstavec stál bezmála století na původním místě. Statek U Hanušů, později U Vostrých, přešel do rukou zemědělského družstva, změnil se ve sklad a dnes k němu vede jen málo používaná cesta v rohu starého náměstí.

Okamžikem obratu se stalo zasedání zastupitelstva městyse, které se konalo desátého června loňského roku v hostinci v Senomatech (u Rakovníka). Třináctičlenné zastupitelstvo, při stoprocentní účasti, přijalo jednomyslné usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu MMR ČR na obnovu drobných sakrálních staveb. Podána bude žádost o kompletní rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého, jejíž torzo stojí na náměstí Jiřího Holého v Senomatech. Celkové náklady rekonstrukce nepřekročí 200 000 Kč.

Nepřekročily. Dobře a s láskou odvedená práce sochařky Heleny Štěrbové přišla na 183 000 Kč, z toho dotace činila 107 709 Kč, vlastní zdroje městyse 75 291 Kč. Připočteme-li náklady na úpravu pozemku a řádný fundament, vynaložil městys přibližně 80 000 Kč.

Na okraj budiž uvedeno, že v zastupitelstvu (alespoň co je známo) zasedá deset praktických ateistů, dva agnostici a jeden římský katolík.

Stěhování

Za sto let se Senomaty velmi změnily. Zbouráním statku, kdysi vlastněného světoznámým pěvcem Karlem Burianem, i sousední novogotické fary vzniklo nové náměstí. Ke gotickému kostelu svatého Vavřince a škole přibyly hostinec, kulturní dům, obchod, nové domy. Náměstí potřebuje novou tvář. První vlaštovkou je socha svatého Jana stojící na místě bývalé fary.

Epilog

Četba obecní kroniky, to je povětšinou zajímavé, ale místy smutné čtení. Rozmáchlé zápisy pojednávající o historii, záznamy válečného strádání a revoluční popřevratové nálady se prolínají se záznamy o počasí, úrodě, úmrtích a narozeních.

I když zažitá praxe, dosud nezměněná, podřizuje roční zápis v kronice schválení zastupitelstvem, je osoba kronikáře z obsahového i formálního hlediska rozhodující.

Pan kronikář Fišer byl v mnoha ohledech synem své doby. A snad nezaškodí si onu dobu a její odraz v senomatské kronice připomenout. Příští díl se bude jmenovat Boj o kostelík.