Starý Abrahám naléhavě vyprošuje – proti vší lidské naději – na Hospodinu záchranu těch, kteří svými hříchy a zvrácenostmi zasluhují spravedlivý trest. Pro deset spravedlivých Bůh nezahubí Sodomu a Gomoru (Gn 18, 20–32). Kolik je skutečně spravedlivých v naší obci? Kolik starých lidí zná a naplňuje Boží vůli? Kolik starých se snaží ze všech sil předat potomkům poklad víry, věčný život?
V evangeliu (Lk 11, 1–13) nám Pán Ježíš opět připomene, jak důležité je prosit o zdánlivě nemožné. Kde končí naše síly, možnosti a schopnosti – tam přichází Boží moc, vždyť u Boha je možné všechno. Třebaže jste zlí, dáváte svým dětem dobré věci. Tím spíše nebeský milující a všemohoucí Otec. Pán Ježíš nám klade na srdce, o co máme na prvním místě Boha prosit. Prosíme na prvním místě o Ducha Svatého – pro sebe, pro děti, vnoučata?
Dnes – kéž by – celá Církev už podruhé prožívá Světový den prarodičů a starých lidí. V současné poblázněné době je to jedna z nejohroženějších skupin – počínaje neúctou, nevděčností, pohrdáním, a konče eutanazií. Ale skutečné ohrožení starých lidí spočívá ve ztrátě víry, naděje, rozumu, a tím ve ztrátě věčného života. Následné výzvy se týkají všech – dá-li Bůh – všichni budeme jednou staří.
Lidský život zde na zemi se dá přirovnat k běhu na závodní dráze. Pokud chce závodník vyhrát, tak musí mít dobrý start, musí vydržet běžet celou délku závodu, dodržovat pravidla, nepodvádět. Před cílem, v poslední části závodu, ze sebe vydá všechny zbývající síly, aby zvítězil. Na rozdíl od běžeckého závodu v běhu životem neznáme předem jeho délku, terén, průběh. Ale každý, kdo doběhne do cíle, je vítěz.
Co je cíl našeho života, znáš ho? Věčný život a štěstí – nebe. Prosíme o nebe? Jaký je to propastný rozdíl s tím, o co prosíme ve svých modlitbách! Zdraví, dlouhá léta, peníze, majetek, vzdělání – to vše jednou pomine. Jen Bůh a naše duše bude navěky.
Svatý Jáchym a Anna – staří rodiče – Bůh jim svěřil poklad – svou matku Marii a oni ji dobře vychovali. Na většině zobrazení svatá Anna ukazuje malé Marii cíl života – Boha, nebe.
Co staří lidé potřebují? Děti. V roce 1988 jsem šel s malými dětmi do domova důchodců. Na vratech nápis: „Vstup dětem zakázán.“ Vstoupil jsem a uviděl něco ohromujícího. Procházeli jsme nádvoří a staří, opuštění, smutní lidé se začali usmívat, jejich tváře se rozzářily – stačilo, aby viděli děti.
Jeden člověk se mně chlubil v domově důchodců fotografiemi z tanečních. Mši svatou tam měli jen jednou za měsíc. Utráceli svůj drahocenný čas v cílové rovině hraním si na mladé a na děti.
Jeden kolega se chlubil, jak má vynikající babičku ve farnosti – naučila se pravidla fotbalu, sleduje všechny důležité zápasy, aby mohla s vnoučaty zasvěceně diskutovat o fotbalu. Druhý kolega hlesl: „To je úžasné!“ Třetí zakroutil hlavou a řekl: „Všechno, co naše děti vědí o Pánu Ježíši, vědí díky babičce. Od nejútlejšího věku je brala na klín, ukazovala obrázky z dětské Bible, vyprávěla a naučila je všechny základní modlitby.“ A do hrobu si odnesla naději na to, že jednou bude u jejích vnoučat platit přísloví: „Co se v mládí naučíš, to ve stáří najdeš!“
Vaše obec je úctyhodná stařena, děkujeme dnes za jejich 625 roků. Kolik je zde spravedlivých? Kolik skutečně starých, kteří skutečně věří v Boha a plní jeho přikázání? Kolik starých jde mladým příkladem v tom, co je životně důležité?
Staňme se Abrahámem, Jáchymem a Annou dnešních dnů. Když se modlíme – vyprošujeme svým hřešícím potomkům záchranu. Když dáváme sloužit mši svatou za rodinu – na první místo dejme prosbu o Ducha Svatého pro žijící a zemřelé dejme až na druhé místo – u nich je už rozhodnuto, kde budou navěky. U žijících se rozhoduje. Často slýcháme i u věřících – hlavně zdraví. Změňme to – hlavně doběhnout do cíle, hlavně nebe – pro nás a pro ty, které nám Pán Bůh ve své lásce na chvíli svěřil! Ať jednou, až budeme odcházet z tohoto světa, o nás platí slova Boženy Němcové z její krásné knihy Babička: nejen „Šťastná to žena“, ale i „Šťastný to muž“.
Všemohoucí Otče, děkujeme Ti za vše co nám dáváš. Na přímluvu Panny Marie a jejích rodičů svatých Jáchyma a Anny tě prosíme – dej nám Ducha Svatého a zachraň nás. Skrze Krista našeho Pána. Amen.