Bože lásky!
Králi míru!
Duchu života!

Prosíme tě stručně, ale vřele:

Je-li to Tvá vůle, nedopusť tu válku: dvě už nám stačily.
Uklidni bojechtivé.
Upokoj ohrožené.
Orientuj dezinformované.
Inspiruj odpovědné.
Povzbuzuj diplomaty.
Nauč nás modlit se za politiky, i za ty nesympatické nebo objektivně škodící.
Odpusť nám hříchy, které k tomuto konfliktu vedly.

Člověk má své meze a státy své hranice: dopřej nám, ať to konečně pochopíme.
Ať se nad chystaným bojištěm slétnou Tvoji andělé, než by se tam slétli dravci.
Od východu k nám přišlo světlo víry: kéž teď z Východu přijdou dobré zprávy.

Ty, který řídíš válečný vůz Izraele, smiluj se nad námi!
Ty jsi zadrhl kola vozů Egypťanům, když pronásledovali Tvůj lid: zabrzdi bojová vozidla připravená do války.
Ty mateš cesty bezbožníků a maříš plány pohanů: ovlivni úmysly těch, kdo chystají válku.
Tys neudělal smrt a nelibuješ si, když hynou živí: zastav ty, kdo hodlají působit smrt, a podpoř všechny, kteří brání živé.

Panno Maria, Královno míru, oroduj za nás!
Ty, na jejíž prosby Bůh rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,
vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil!
Dej, ať si vzpomeneme na slova z tvého zjevení, že na naše modlitby spojené s postem můžeš snadno odvrátit války!
Dej, ať se nás sejde dost, kdo se budeme modlit a postit!
Dej, ať si uvědomíme vážnost situace!

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás!
Svatý Jiří, patrone Ruska, oroduj za nás!
Všichni svatí vojáci a důstojníci, orodujte za příslušníky shromážděných armád!
Dobrý papeži svatý Jene XXIII., který jsi pomohl odvrátit válku při karibské krizi, oroduj za všechny služebníky církve, kteří by mohli do dnešního konfliktu promluvit!
Všichní svatí andělé strážní všech zúčastněných, dobrých i zlých, našich i jejich, spojenců i nepřátel, ozbrojených i bezbranných, veďte a napravujte, k dobrému vzbuzujte!

Dodatek slovy církve:
Da pacem, Domine, in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi tu, Deus noster.
Dej našim dnům svůj mír, Pane, protože není nikdo, kdo by za nás bojoval, než Ty, náš Bůh.

Amen