V Katolickém týdeníku na tuto neděli je komentář od otce Maxmiliána Kašparů, který nabízí přírodní, nechemický podpůrný lék proti – nejen – covidové nemoci. Doporučuje používat sedm roušek. Předposlední rouška – rada zní: „Dej si mediální dietu.“ Zkušenost s touto dietou je dobrá, ale má svá úskalí. Jednak člověk získá mnoho času, který může věnovat něčemu skutečně důležitému. Na straně druhé se stane citlivějším a lačným takzvaných novinek.
Nedávno si takový dietář přečetl na papírové tašce v obchodě: „Kéž by si řekla celá naše republika, už ani jedna igelitka.“ Řekl si v duchu: „Vtipné a dobré.“ Vstoupil do druhého obchodu a přečetl si na igelitové tašce: „Nakup se mnou ještě jednou. Narodila jsem se z recyklovatelného plastu, používej mě opakovaně.“ Tak čemu má člověk věřit? Co má dělat? Papír, nebo plast? Buď a nebo.
Po zhlédnutí filmu o životě proroka Jeremiáše vnímám jeho několik slov, která jsme slyšeli, jinak než dříve. Jeremiáš je mladý, krásný, vzdělaný, bohatý muž se skvělou budoucností před sebou. Zajištěné dobře placené místo v chrámové službě, krásná dívka, která ho miluje a je příslibem nádherného manželství a početné rodiny. Co by chtěl víc. Přichází však Boží povolání – budeš prorok, který bude hlásat lidem pravdu, Boží pravdu. Buď a nebo. Jeremiáš se vydá cestou Boží. Všechna Boží slova, která prorokuje, se plní, ale lidé jsou zatvrzelí – neposlechnou. Lidé volí krátkodobé, pomíjivé štěstí a ničí vše – jak věčný život, tak i to několikaleté pozemské štěstí. Jeremiáš je posmíván, hanoben, mučen, vězněn. Když se jeho – Boží slova na neposlušných svévolnících naplní – nevyčítá, ale pláče nad troskami Božího města a nad lidmi ve vyhnanství. Znovu neúnavně hlásá naději, která přichází v opravdovém pokání. Mějme na paměti jeho – Boží slovo: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, a naopak: požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, který se opírá o Hospodina (Jer 17, 5–8).“ Tato slova potvrdil Pán Ježíš v evangeliu (Lk 6,17.20–26): „Blahoslavení jste, vy hladoví, žízniví, plačící, pro mě pronásledovaní.“ A potom se obrací k sytým, bohatým, smějícím se, pochváleným a říká: „Běda vám.“
Co je v mém životě nejdůležitější? Jestli dám nákup do papíru, nebo plastu? Cesta ke skutečnému, pravému, věčnému štěstí vede skrze pokání, ke kterému nás vybízí Jeremiáš, Pán Ježíš a v posledních létech tak naléhavě Matka Boží a matka naše – Panna Marie.
Často jsem slyšel z úst věřící a moudré maminky: „Synku, na hříchu štěstí nepostavíš.“
Za několik málo dnů začneme prožívat svatou postní dobu. Všem nám přeji, aby to byl čas, kdy skrze opravdové pokání za hříchy své a druhých získáme naději na skutečné, nepomíjející štěstí.
Všemohoucí Otče, děkujeme za slova pravých proroků, kteří mluví slovy Ducha Svatého. Prosíme tě – na přímluvu svatého Jeremiáše a Panny Marie dej skrze pokání víru v tebe. Skrze Krista našeho Pána. Amen.