Slova svatého evangelia podle Matouše (Mt 1, 18–24):
„S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve, než začali spolu žít, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi.“ Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.“
*
Myš opatrně vykoukne ze své díry a zhrozí se – číhá tam na ni odvěký nepřítel – kočka. Ta je zase zklamaná, že myš nevylezla celá. Po chvíli čekání se ozve psí štěkot. Myš ještě chvíli počká a s jistotou, že nebezpečí pominulo, vyleze z díry ven. Cvak a mlask se ozve z kočičí nemilosrdné mordy. Po chvíli se kočka oblízne a sama pro sebe si řekne: „Jak je dobré znát cizí jazyky.“
Jeden z pokladů, které člověk má, je mateřský jazyk. Jaké to byly nepředstavitelné námahy a boje v minulých stoletích za jeho udržení a záchranu češtiny! Nechci komentovat současné dění. Ale chci nás povzbudit k získání většího pokladu. Tímto pokladem je hlavní mateřský jazyk – modlitba. Pán Bůh mně dává milost, že mohu ve školách a ve věznici učit malé a přerostlé děti tento jazyk – Pánu Bohu povídat a přijímat jeho slova.
Dnes si připomínáme dvě zásadní události  používání základního mateřského jazyka. Vrchol tohoto umění.
První učitelkou tohoto základního mateřského jazyka je mladičká dívka Maria, která odpovídá na Boží výzvu: „Ano, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova.“ Věděla dobře, o co svým Ano a odhodláním pro službu Bohu a lidem přijde – milující manžel, rodina, možná i o holý život. Na rozdíl od ďábla, který sám sebe zatratil slovy: „Nebudu sloužit!“ Na rozdíl od Evy, která zničila skutečné štěstí svých dětí, když podlehla pokušení: „Budeš jako Bůh“ a svedla Adama.
Druhým učitelem je spravedlivý Josef. Josef, který prožívá nepředstavitelné zklamání, sesypou se mu všechny jeho plány. Místo toho, aby naplnil své srdce nenávistí a hněvem, hledá ve své spravedlnosti cestu, jak Marii zachránit, když ne její čest, tak alespoň její život a život dítěte, které nosí pod srdcem. Po mnoha bezesných nocích, kdy hledá cestu spravedlnosti zoufalým voláním k Hospodinu o pomoc, najde řešení – tajný rozchod; žádná žaloba, zostuzení, kamenování. Josef klidně usíná. A v tom zasáhne Pán Bůh – promluví k němu ve snu skrze anděla. „Josefe, vezmeš si svou manželku, dítě není tvoje, ale Ducha Svatého, Ježíš, který zachrání lidi od hříchů.“ Josef paličatě netrvá na svém řešení. Josef dobře rozumí jazyku, kterým k němu mluví Pán Bůh. Poslechne. Josef svou poslušností zachránil Marii, Ježíše a následně všechny lidi, kteří o to stojí.
Ohromila mě slova jednoho sedmiletého děvčátka k dnešnímu evangeliu v brožurce Průvodce adventem: „Překvapilo mě, že na tak důležitou věc byl poslán jen jeden anděl. Já bych poslala všechny, aby Josef pochopil, jak je to důležité. Jsem ráda, že do dobře dopadlo a Ježíš mohl mít mámu a tátu.“
Jak by se tvářili na tato slova malého dítěte všichni ti, kteří se nepochopitelně a důsledně snaží ze všech sil ničit manželství a rodinu? Nikdo z nás nemá právo na to, mít manžela nebo manželku, nikdo z nás nemá právo na to mít děti – to vše je milost – nezasloužený dar. Ale každé dítě má právo na tatínka a maminku.
Včera se zeptal člověk řeholnice: „Jaké posty dodržujete u vás v klášteře?“ – „Matka zakladatelka nám říká: Větší pokání než různé posty a odříkání je vydržet s člověkem, kterého bychom nejraději zabili. Vydržet křivé obvinění – jediná cesta, jak napravit člověka.“ A to je také mateřský jazyk pro život v rodině.
Všemohoucí Otče, děkujeme ti za dar modlitby – našeho mateřského jazyka. Na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, andělů a svatých, dej nám prosím, abychom tento mateřský jazyk zdokonalovali a stále v něm rostli. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.