Od soboty jsem kvalifikovaný místní novinář. Mám na to dekret, ve kterém se praví, že jmenovaný absolvoval seminář na téma „Jak tvořit obecní zpravodaj“.

V ozdobné složce jsem spolu s dekretem převzal fakturu, na které stojí, kolik těch pět hodin školení, s bagetou a tatrankou, stálo. Onu cifru si nechám pro sebe, neb jsem skálopevně přesvědčen, že se mi v nabytém know-how vrchovatě vrátí a nikomu není nic do toho, jak tučný onen výnos bude.

Oč se s laskavým čtenářem podělit mohu, a učiním tak s velkým potěšením, jest několik laskomin z bohatě prostřeného stolu nabytých vědomostí.

 

Poznatek první:

Již v úvodní části semináře mi začalo být jasné, že dobrých devadesát procent našeho obecního Věstníku, tedy vše kromě nadpisu a inzerce na poslední straně, je psáno v rozporu se základními pravidly, kterými se tvorba místního zpravodaje řídí.

Je s podivem, že Věstník vůbec někdo čte, a mohu být rád, že mi jej prudší povahy dosud neomlátily o hlavu.

 

Poznatek druhý:

Dosti jsem zanedbal personální stránku, která má pro vznik místního periodika zásadní význam.

Místní zpravodaj má mít redakci tvořenou šéfredaktorem a redaktory odpovědnými za tematické rubriky. Nápomocen jim má být početný sbor příležitostných dopisovatelů a odborných konzultantů. Na úroveň periodika dohlíží redakční rada jmenovaná, a odvolávaná, zastupitelstvem obce. Vstup do kteréhokoli ze zmíněných orgánů, snad s výjimkou pozice příležitostného dopisovatele, je přísně zapovězen vedení příslušné obce.

U nás je tomu tak, že já jako starosta celý Věstník píši sám, s přispěním jediného dopisovatele, a to ředitele naší školy. Proto nepřekvapí, že jsem v následné diskusi … „a jak je to u vás“ ... zarytě mlčel. A nebyl jsem sám. Rád bych viděl vesnici, která dá takovou spoustu neplacených novinářských ochotníků dohromady.

 

Poznatek třetí:

Naši zákonodárci problematiku místních zpravodajů donedávna trestuhodně zanedbávali. Jen skromná zmínka v zákoně o obcích, něco se dá na zpravodaje vztáhnout v Listině základních práv a svobod či v zákoně o svobodném přístupu k informacím. To je, v době, kdy zákonné normy řeší snad i koncentraci much na metr čtvereční provozovny, opomenutí minimálně pozoruhodné.

Napříště tomu tak být nemá. V Poslanecké sněmovně leží návrh zákona, který má za cíl učinit z místního zpravodaje plátek stoprocentně objektivní, nikomu nestranící a dávající všem stejný prostor k vyjádření.

Každý zastupitel má získat právo se vyjádřit k článku, který se obce a činnosti zastupitelstva dotýká, na malé obci tedy v praxi ke každému článku. Takové vyjádření musí být bez zbytečných odkladů a obstrukcí ve zpravodaji otištěno.

Neubráním se tomu, abych neuvedl svou představu aplikace tohoto zákona.

 

Naše obec kypí bohatým kulturním životem

Také na posledním zasedání obecního zastupitelstva bylo živo.

Pan starosta obsáhle referoval o využití kulturního domu a průběhu právě skončivší plesové sezóny. Vyzdvihl tradičně vysokou úroveň plesu, především tomboly, místního mysliveckého sdružení a poděkoval taneční skupině seniorek za půlnoční vystoupení na obecním plese.

V bouřlivé diskusi, která následovala, zmínil pan zastupitel Nováček hasičský ples, včetně půlnoční kreace manželek členů zásahové jednotky.

Další diskutující, mnohdy kriticky, hodnotili úroveň jednotlivých kulturních akcí a nedostatečné využití kulturního domu. Za všechny lze uvést pana Josefa Vodrážku, který práci starosty podrobil zdrcující kritice a položil přítomným členům zastupitelstva řečnickou otázku: „Jak dlouho ještě?“

Podrobný rozpis barvité diskuse je možno nalézt na webových stránkách obce v příslušném zápise ze zasedání zastupitelstva.

 

Vyjádření pana zastupitele Vodrážky ml.

Můj otec nepoložil žádnou řečnickou otázku. Chtěl se jenom voptat, kdy už starosta potáhne a zvolíme si někoho, kdo se o kulturák a obec bude konečně pořádně starat.

 

Vyjádření pana zastupitele Nováčka

Článek zamlčuje, že jsem jasně řekl, že nebýt toho, že myslivci nechají starostu každý rok vyhrát kňoura, tak by je tak nevychvaloval. Každý, kdo má oči, přece vidí, že nejlepší je hasičský ples, za což já, velitel, ručím plnou svou vahou.

 

Vyjádření paní zastupitelky Liškové

Vyzývám pány Vodrážku a Nováčka, aby přestali urážet a rýpat do našeho pana starosty. S naší taneční skupinou seniorek spolupracuje na výbornou a bez něj bychom si nikdy na stará kolena tak pěkně nezatancovali.

 

Vyjádření paní zastupitelky Šestákové

Na to, že si každý mele svou, jsem si na zasedáních již zvykla. Co mne ale nikdo nezodpověděl, proč mi vždycky obecní úřad prodá lístky tak, že musím na obecním plese sedět u stolu s Rambouskovou, s tou starou ………… (redakčně kráceno).

 

Vyjádření pana místostarosty

On to Vašek (starosta, pozn. red.) nemyslí tak zle. A i kdyby to s tím kňourem byla pravda, tak si ho koneckonců za všechno, co pro obec dělal a ještě udělá, zaslouží.

 

Vyjádření pana starosty

Tak to ti, Václave (místostarosta, pozn. red.), pěkně děkuju.

 

Vyjádření pana zastupitele Mrázka

Tak za prvé – soudruha zastupitele, soudruhu šéfredaktore, já se za svojí partaj, jako někdo poslední dobou, nestydím.

A za druhé – jak se tak koukám, ono vás to ještě bude mrzet, jak jste na tu naši socialistickou republiku všechnu tu špínu nakydali.

 

Tolik ukázka.

 

Na semináři nám několikrát zdůraznili, že místní zpravodaj má především roli integrační, tedy jeho posláním je lidi stmelovat.

Proto nezbývá, než doufat, že rozhádaná Poslanecká sněmovna konsensus potřebný k přijetí uvedeného zákona ještě dlouho nenalezne.

 

Rozumí se samo sebou, že jakákoliv podobnost s jednáním zastupitelstva té které obce je čistě náhodná!