Pátým ze sedmera darů Ducha Svatého je DAR VĚDĚNÍ (POZNÁNÍ).

Poznání darované Duchem Svatým nás vede k tomu, abychom pozorně poznávali sebe i Boží stvoření a pozvedá nás k dokonalejšímu poznání toho, jak máme sloužit Bohu.

Vědění je plod TÁZÁNÍ, stálé otevřenosti vůči Bohu, jistoty, že nikdy nebudu vědět všechno – a že naopak stále se všechno musím – znovu a znovu – dovídat od Hospodina...Letniční zprávy Písma svatého nechávají v pozadí vyvstat prastarý příběh o stavbě babylonské věže – tedy vyprávění o oné říši, ve které se nashromáždilo tolik moci, že lidé už těžko mohli věřit. Už nepotřebovali čekat na přízeň vzdáleného Boha, už byli dost silní, aby si sami postavili cestu vzhůru k nebi, aby tam sami vyrazili dveře, stali se sami bohy a zařídili si rajský život. A pak se stalo něco podivného. Zatímco stavěli spolu, naráz stavěli proti sobě.“ (Joseph Ratzinger, dnešní papež Benedikt XVI., ve svatodušním kázání v mnichovské katedrále 25. 7. 1977)

 

Řekli: „Nuže vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi...“

I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města...

(Genesis 11, 4.8)

 

Ke komu připodobníte Boha?

Jakou podobu mu přisoudíte?

(Izaiáš 40, 18)

 

Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli?

Neoznámili vám to už na počátku?

Což nechápete, kdo položil základy zemi?

Ten, který sídlí nad okruhem země,

jejíž obyvatelé jsou jako kobylky,

natahuje nebesa jak plátno

a napíná jej jako stan, ve kterém se bydlí.

(Izaiáš 40, 21–22)

 

Ach! Kéž by byla sepsána moje slova,

vyznačena jako nápis

železným rydlem a olovem,

navěky do skály vytesána!

Já vím, že můj Vykupitel žije

a jako poslední nad prachem povstane.

Po mém probuzení mě postaví vedle sebe

a já ve svém těle uzřím Boha.

Ten, jehož uvidím, bude na mé straně,

ten, na nějž budou hledět moje oči, nebude cizinec.

(Job 19, 23–27a)

 

Dýchej ve mně, Duchu Svatý, aby moje myšlenky byly svaté!

Povzbuzuj mě, Duchu Svatý, aby moje skutky byly svaté!

Pomáhej mi, Duchu Svatý, abych miloval, co je svaté!

Opatruj mě, Duchu Svatý, abych si chránil, co je svaté!

Posiluj mě, Duchu Svatý, abych nikdy neztratil, co je tvoje svaté!