Letnice jsou narozeniny církve, její velký den, ale Letnice jsou také svátkem stvoření, díkem za tento dar a díkem za to, že Pán stvoření neopustí.

Duch Stvořitel, který stvořil svět, a Duch Svatý, kterého posílá Kristus od Otce, je jeden a tentýž. Stvoření a vykoupení patří k sobě.

Svět je stvoření, pochází z Ducha, a ne ze slepé náhody; duch, rozum, mrav v něm nejsou cizími hosty, které by náhoda jaksi omylem vytvořila a kteří by snad raději ani neměli existovat. Ne, celá skutečnost, která nás obklopuje, je ztvárněnou myšlenkou Ducha Stvořitele a promlouvá o Duchu Božím k našemu Duchu.

Ve znamení materialismu, popírání Ducha Stvořitele, se staly možnými zcela nové a otřesné způsoby ničení země. Celé stvoření je viděno jen jako materiální produkt, který přemontováváme, nově montujeme podle svých potřeb, a to včetně člověka, který se má také stát produktem, takže s ním jednáme jako s produktem a můžeme ho předělávat pro své účely, vykořisťovat, ano i zabíjet.

Pro nás křesťany není svět maya (slovo maya znamená zdání, klam; tak je svět chápán v hinduistickém náboženství – poznámka překladatele), není ani klamnou podobou nekonečně se pohybujícího kola stále se opakujících osudů, ze kterých se člověk musí pokoušet uniknout. Pro nás je svět stvořením, ze kterého se Bůh těší a ve kterém se smíme těšit v budující svobodě lásky. Proto ani Bůh není pro nás něco úplně jiného, bezejmenného a temného, zánik, ve kterém bychom se měli rozplynout. Ne, Bůh má tvář, Bůh je rozum, Bůh je vůle. Bůh je láska, Bůh je krása. Tak patří víra v Ducha Stvořitele a víra v Ducha, kterého nám Ježíš posílá od Otce, neoddělitelně k sobě navzájem.

 

(Úryvky z homilie, kterou pronesl Joseph Ratzinger, dnešní papež Benedikt XVI., tehdejší prefekt vatikánské Kongregace pro doktrínu víry, na slavnost Seslání Ducha svatého 19. 5. 2002 v dómu Panny Marie v Mnichově)

Podle knihy Joseph Ratzinger: Přijď, Duchu Svatý. Svatodušní promluvy, Cor Jesu Český Těšín 2006; překlad Eduard Krumpholc