V jedné Chestertonově povídce o otci Brownovi se říká, že pokud někdo chce schovat třísku, udělá nejlépe, když pokácí les... Poučení z takového postupu si vzal i Evropský parlament, který se naučil schovávat slova mezi jiná slova, mezi tisíce a desítky tisíc jiných slov.

Postup, při kterém se jedna podstatná věta schová mezi stovky nepodstatných, se dobře osvědčil při sestavování Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Pokud má Ústava USA 4 530 slov (s 27 dodatky necelých osm tisíc slov), evropské dílko má 52 000 slov, se všemi dodatky pak 122 000 slov. Text je to ´jalový a duchamorný, pravé čtení pro odsouzence´. Obhájci říkají, že to bylo nutné. Nemyslím si to. Ústava tu není od toho, aby dopodrobna řešila každý detail a každou variantu, má se omezit jen na to nejdůležitější a nejobecnější. Evropské struktury mohly napsat text jednoduchý a obecný, který by si každý mohl přečíst a který by téměř každý mohl pochopit; namísto toho napsaly tlustospis, který si zaručeně nikdo nepřečte. Pokud se někomu v budoucnu nebude líbit směřování EU, bude odkázán na Smlouvu o Ústavě pro Evropu, tak třeba na část III, hlavu I, článek III-118, ve kterém se píše, že Unie se zaměřuje na boj proti „diskriminaci na základě sexuální orientace“. V praxi to znamená, že pokud nějaký stát dá do své Ústavy, že manželství je sňatek muže a ženy, dostává se do rozporu s postojem EU, který chce, aby všechny státy začaly uznávat manželství homosexuálů jako rovnocenné.

V Lidových novinách byl 11. 3. 2014 nadpis: Slovenský návrh proti gayům. Netřeba se bát, že by byla krácena něčí práva či svobody; na východ od nás se nechystá pogrom ani povinnost označení oděvu viditelným znamením. Článek pojednává o tom, že Slováci by měli rádi v ústavě větu, že manželství je svazek muže a ženy. Pro redaktorku LN a nadpoloviční většinu europoslanců něco šokujícího.

Proč se ale divíme? Když si projdeme text Smlouvy o Ústavě pro Evropu, pak slovo křesťanství se v ní nevyskytuje ani jednou, manželství dvakrát, zato sexuální orientace čtyřikrát, rovnost mužů a žen sedmkrát. A jaká je ústava, taková je agenda. Není nic překvapivého na tom, že Brusel nemá zájem o křesťanský pohled na člověka, a naopak vychází vstříc marginálním nátlakovým skupinám. Poté, co vyšel vstříc homosexuálům, jak se stalo schválením návrhu rakouské poslankyně za stranu zelených (Usnesení Evropského parlamentu o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity), chystá se vyjít vstříc i komunistické europoslankyni Cristině Zuberové z Portugalska ( Usnesení evropského parlamentu o rovnosti mužů a žen ), protlačující pro změnu agendu feministek. Zpráva byla mezitím dne 11. 3. 2014 zamítnuta (ovšem jen o 9 hlasů, když europoslanců je 766), ale i tak se můžeme na ni podívat jako na příklad určitého způsobu politiky. Co předkladatelka dokázala schovat do bezmála 11 000 slov svého návrhu usnesení, jež by jako celek mohlo být méně vznětlivým lidem předepsáno coby účinné hypnotikum. Kurzivou je dopsán krátký komentář.

Evropský parlament

 vyzývá členské státy, aby … vytvořily více kvalitnějších pracovních míst pro ženy

  • Evropský parlament dosud nepochopil, že pracovní místa tvoří trh, nikoliv úředník.

 

zdůrazňuje, že všechny politické iniciativy Komise týkající se rodin se musí vztahovat na všechny rodiny, tj. bez diskriminace na základě jejich složení.

  • Evropský parlament popírá manželství jako výlučný svazek muže a ženy. Pomůže tato formulace etablovat v EU také mnohoženství?

 

domnívá se, že stereotypy – podle nichž mají např. ženy vykonávat určité druhy práce, jako je péče o děti, starší osoby a domácnost, zatímco muži mají zastávat pracovní místa zajišťující příjem a budovat kariéru – by neměly být zmiňovány v učebnicích;

  • Ema domlela maso. Zítra pojede s mámou na traktoru. Cestou zachrání prince ze spárů draka.

 

vyzývá členské státy a Komisi, aby využívaly informační kampaně a kampaně na zvyšování povědomí např. k povzbuzování žen k tomu, aby působily v odvětvích, která jsou stereotypně označována jako „mužská“, zejména v oblasti vědy a nových technologií

  • V současné době jde každý studovat tam, kam ho jeho srdce táhne. Na informatice studuje 10 % žen a Evropský parlament to chce změnit, ať to stojí, co to stojí.

 

vybízí členské státy, aby se v zájmu podpory podnikání žen poskytovaly odpovídající finanční podporu a vhodné odborné vzdělávání ženám, které si přejí zakládat podniky

  • Každá dotace tohoto typu deformuje trh. Jste muž a rozbíháte firmu? Evropský parlament Vám to ztíží a bude subvencovat vaši konkurenci. Evropa dosud nepochopila, že úspěšný podnik je ten, který dotace nepotřebuje.

 

zdůrazňuje, že zpřísnění fiskální politiky by nemělo ohrožovat pokrok, kterého bylo dosaženo na základě politik prosazujících rovnost žen a mužů

  • Absolventi oboru gender jsou v hospodářství nepoužitelní a jsou závislí na pracovních místech placených z veřejných rozpočtů. Fiskální krize a ohromné dluhy států tyto výdaje omezilo. Obor gender je jeden z parazitů veřejných rozpočtů a tímto způsobem lobbuje za stálý přísun peněz. Kmotři“ mohou být i v neziskových organizacích.

zdůrazňuje, že flexibilní pracovní doba by měla být rozhodnutím pracovníka a neměla by být nastolena zaměstnavatelem

  • Evropský parlament se domnívá, že zaměstnavatel je tu pro zaměstnance, nikoliv naopak. Administrativní nařízení ale nemůže změnit tržní realitu. Zaměstnavatel potřebuje možnost reagovat na výkyvy trhu, každá regulace tohoto typu se v důsledku obrací proti zaměstnancům.

vyzývá Komisi, aby používala informační kampaně na prosazování většího zastoupení žen v rozhodovacích orgánech malých a středních podniků; vítá návrh směrnice Komise na zvýšení zastoupení žen v nevýkonných správních radách kotovaných společností, podle nějž by měl být minimální cíl 40% zastoupení žen splněn do roku 2020

  • Máte malou firmu? Evropský parlament vám řekne, kdo ji má řídit. Kvóty totiž řeší vše. Škoda jen, že se neuplatňují na pracovištích, odkud tyto nápady vychází. Na oboru gender na FSS MU učí 6 žen a 0 mužů. Drtivou většinu studentů tvoří ženy. Snad by bylo vhodné začít s kvótami zde, nabrat vyučující muže a každou studentku přijmout až tehdy, kdy se přijme jeden muž.

 

Na závěr by bylo dobré připomenout, že 55–70% (odhady se liší) legislativy schválené v českém parlamentu je pouze přejato a pouze formálně schváleno. Česká legislativa se dnes ve větší míře tvoří v Evropském parlamentu, a chceme-li ovlivnit zákony platné u nás, musíme se obracet do Bruselu.