Waldorfské, nebo křesťanské?

 Mezi alternativními metodami školní výuky zaujímá u nás waldorfské školství významné a stále významnější místo. Často bývá prezentováno i jako školství křesťanské, jako křesťanská alternativa k převládající školní výuce. Například v jinak velmi dobré učebnici Svobodová - Jůva, Alternativní školy se dočteme, že waldorfská škola "klade důraz na estetickovýchovné předměty, na pracovní výchovu i výchovu jazykovou. Ve shodě s teosofickými východisky hraje významnou roli náboženská výchova v duchu křesťanské morálky". I mnoho jiných lidí, laiků i doborníků si myslí, že se jedná skutečně o křesťanskou školu.

Že ve skutečnosti jde o zcela jiné názory než křesťanské, lze snadno doložit z přednášek Rudolfa Steinera, který roku 1919 založil první waldorfskou školu v Německu. Například: "Svědomí není ničím jiným než výsledkem práce na životním těle po řadu vtělení. Když člověk nahlédne, že to či ono by neměl činit a když tento náhled učiní na něj tak silný dojem, že se projeví až do étherného těla, pak právě vzniká svědomí." Tedy žádný Boží hlas v nitru, jak říká o svědomí katechismus katolické církve. Převtělování, které Steinerova teorie o duševnu často opakuje, také jistě není křesťanská nauka. Ale citujme ještě dál z knihy Alternativní školy: ".. má prvky východní filosofie, obsahuje řecká a egyptská mysteria, přírodní mystiku, okultismus ?". A ze Steinerových přednášek se dozvíme i další věci: "Země se stává před naším duchovním pohledem živou bytostí. Když pak vidíme vyrážet rostliny z půdy a vidíme, jak dává Země život, který přijímá z kosmu, pak se nám Země a vegetace stávají jedním celkem. ? A dítě asi kolem desátého roku věku uzraje pro to, co vychovatel může vytěžit z takového do dálky obepínajícího názoru," dodává k tomu zakladatel waldorfského školství.


Z takových názorů nemůže vyplynout křesťanská morálka. Jak také jinak, když jeho antroposofie, jak svou soustavu nazývá, je odnoží theosofie, která je zcela a otevřeně protikřesťanská.


A jak je to s úrovní vzdělání, které takové školy poskytují? Bývá představováno jen to, že je ve třídě méně dětí, že se nepropadá - nikdy a ze zásady, protože prý třída vytvoří organismus a jedno dítě z něj oddělit by znamenalo takový organismus zmrzačit. Postupuje se tedy podle nejpomalejšího dítěte ve skupině. Ale i když je skupina tvořena ze samých velmi bystrých dětí, valné vzdělání neposkytne. V Německu, kde je waldorfských škol poměrně hodně, byla celostátně předepsána dodatečná intenzivní výuka nejméně celý rok, aby se děti, které absolvovaly waldorfskou školu, přiblížily ve vědomostech ostatním - pro ty, které tak daleko dojdou a usilují po waldorfské škole o maturitu. Není jich takových mnoho. (Stává se, že ve waldorfské škole celá hodina, nebo delší doba, takzvaná epocha, probíhá tak, že děti češou sedící učitelku.) Považují to za katastrofu? Naprosto ne. Alternativní školy, mezi které patří i waldorfské, tvrdí, že rozumová složka je v běžných školách velmi přeceňována. A Steiner ve svých přednáškách uvádí jako jeden z cílů svých škol: "Pak se vůbec nestane, že by dítě odpovědělo pouze ústy pojmem, který ještě ani neumí vytvořit, ale bude vykládat a pomáhat si pažemi a rukama, bude dělat všechno možné, co vyplyne z celé jeho bytosti, a v tomto předvádění a ukazování bude naznačovat, jak vnitřně prožívá obtížnost pochopit nějakou věc. A to nejkrásnější a nejvznešenější, čeho můžeme učením dosáhnout, je, že máme pocit, zážitek: je těžké, obtížné něco pochopit."


Jana Fišerová