Na začátku mše svaté jsme prosili o milost – nezasloužený dar – abychom mohli Bohu správně a věrně sloužit, abychom bezpečně směřovali k cíli a splnilo se na nás Boží zaslíbení.
V prvním čtení z knihy Moudrosti (Mdr 11,22–12,2) jsme slyšeli, že Bůh trestá a napomíná hřešící, aby byli zbaveni své špatnosti.
Žalm (145) nás naplňuje nadějí z poznání, že Hospodin je milosrdný a milostivý.
Apoštol Pavel Soluňanům (2 Sol 1,11–2,2) a nám dává na vědomí, že se stále za nás modlí – s celým nebem – abychom našli zálibu v konání dobra, naše víra se projevovala skutky a abychom si nenechali poplést hlavu.
Korunou všech těchto Božích slov je radostná zvěst o tom, jak hříšník Zacheus hledal Pána Ježíše (Lk 19,1–10). Mnoho o něm slyšel, a tak ho chtěl uvidět. Byl velmi bohatý, vlastnil kdeco, ale jak je známo, touha po vlastnění se neukojí tím, že člověk má, ale tato touha je svým způsobem neukojitelná.
První překážka, která bránila bohatému celníkovi v pohledu na Ježíše, při jeho malé postavě, byl početný dav. Ale Zacheus byl mužem činu, který dobře věděl, že překážky jsou na to, aby se překonávaly. Tyrš nás učil: „Překážky se musí přelézt, přeskočit.“ Jára Cimrman dodal: „Překážky můžeš i podlézt, ale pak se narovnej!“ A tak Zacheus překonal překážku šplhem na strom.
Ale také Pán Ježíš hledal Zachea. Také on se něj podíval a dal mu pokyn: „Slez dolů, půjdu k tobě.“ Člověk, který nemá nic, volá bohatého Zachea na svou úroveň. Zacheus okamžitě poslechne!
A přichází opět dav a klade druhou překážku – reptá. A zde by mohl jeden připomenout přísloví: „Hlas lidu, hlas Boží.“ Ale pozor na to! Platnost tohoto přísloví má podmínku – platí jen, když lid zná Boží slovo! Kéž by se různé nesmyslné současné sociologické průzkumy, pořádané někdy i na objednávku církve, zaměřily na tyto jednoduché otázky: Máš Písmo svaté – Bibli? Kdy jsi ji naposledy otevřel, aby sis v ní něco přečetl? Kde hledáš odpovědi na otázky v tíživých situacích svého života – u dr. Internetu, nebo v Božím slově?
Krásným způsobem na to odpovídá biskup Josef Hrdlička v písni, kterou můžeme najít v kancionálu pod číslem 726:
„Hledám, kde bydlíš, Pane, ty říkáš: Pojď a viz! Hledám, kde bydlíš, Pane, dnes u tebe chci jíst! Buďte děti světla, tvůrci pokoje, království mé lásky mezi vámi je! O všechno se s vámi Otec rozdělí, nechci z vás mít sluhy, buďme přáteli! Jenom síla lásky zlobu otupí, kdo z vás může chápat, ten ať pochopí!“
Všemohoucí Otče, děkujeme ti za to, že v Duchu Svatém tě můžeme hledat. Na přímluvu Panny Marie, andělů a svatých nám dej, ať v těchto dnech nepromarníme jedinou příležitost skrze milost odpuštění trestů vysvobodit trpící duše z očistce. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.