Vážené poslankyně, vážení poslanci,

rád bych na této schůzi sněmovny předložil zákon, jehož absence křiklavě poškozuje lidská práva v České republice, ačkoliv v jiných zemích (např. i v Německu) je již akceptovanou normou. Jedná se o zákon o mnohoženství, tradiční instituci, která byla přítomna i u Slovanů, než ji bigotní a nesnášenlivé křesťanství vymýtilo a uvrhlo nás tak do temného středověku, ze kterého se jen pomalu vynořujeme, my, osvícení lidé století jednadvacátého.

Zákaz mnohoženství je nepochybnou diskriminací, která musí být a bude odstraněna normou, kterou nyní předkládáme jako vládní koalice.

Jak všichni víme, ke každému zákonu je vydávána důvodová zpráva, která zdůrazňuje nutnost existence právní úpravy daného jevu. Jakkoliv bych rád zdůraznil svoje zásluhy o tento zákon, v tomto případě jsem se moc nenadřel. Ukazuje se, že důvodová zpráva zákona o registrovaném partnerství je napsána tak dobře, že zdůvodní prakticky cokoliv; stačí tedy jen místo slov registrované partnerství napsat mnohoženství či incest a důvodová zpráva je hotova, stejně jako sám zákon.

Vzhledem k tomu, že všechny argumenty proti mnohoženství můžeme vyvrátit argumenty, které jsme použili u registrovaného partnerství, diskuse se už nemusí konat. Pro toho, kdo odmítá křesťanský pohled na člověka – a s potěšením konstatuji, že strany současné vládní koalice jsou takových lidí plné – je legalizace mnohoženství samozřejmou a nutnou věcí, která umožní lidem, kteří se mají rádi, svobodně si uspořádat své rodinné záležitosti. Abychom samozřejmě nikoho nediskriminovali, norma bude věnována tzv. vícečetným manželstvím, aby mohlo být umožněno i mnohomužství.

Rád bych také poděkoval ministru pro lidskoprávní totaler krieg, že upozornil na možnosti moderní techniky ve věci sterilizace, takže již brzy bude následovat zákon o legalizaci incestu. Věřím, že celý pokrokový svět se mnou bude zajedno, že pokud odstraníme možnost zplození potomka, pak sňatkům mezi nejbližšími nestojí nic v cestě. Jde nám všem přece o to, aby lidé, co se mají rádi, si mohli svoje rodinné záležitosti uspořádat zcela svobodně, a to za plné součinnosti státu. Jsem rád, že i tato zastaralá norma, navzdory nenávistným a zpátečnickým názorům některých kruhů, bude brzy odstraněna. Doufám, že v blízké budoucnosti bude odstraněna také možnost kritiky těchto zákonů, a to za pomoci paragrafů proti šíření nenávisti.

Dámy a pánové, pokud to s lidskými právy myslíme vážně, nemůžeme diskriminovat vícečetné rodiny. Všechny vás tímto zvu na pochod hrdosti vícečetných rodin, kterého se samozřejmě zúčastním, a který se koná pod heslem - Jsme tady a máme svoje práva!

 

Příloha:
důvodová zpráva K NÁVRHU NÁVRHU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / LEGALIZACE MNOHOŽENSTVÍ
obecná část

A. Důvody navrhované úpravy ve vztahu k platnému právnímu stavu.
Předkládaný zákon umožňuje občanům založit vícečetné manželství zákonem uznanou formou s rozsahem práv a povinností přesně stanoveným samostatnou právní úpravou. Dlouhodobé partnerské svazky více osob nebyly dosud v právním řádu České republiky nijak upraveny, ačkoliv vykazují tytéž znaky a plní tytéž funkce jako dlouhodobé partnerské soužití dvou osob (vzájemná láska a podpora, emocionální, materiální a sociální zázemí, výchova dětí). Partneři vícečetného manželství tak dosud neměli možnost svůj úmysl žít v dlouhodobém partnerském svazku nijak právně zakotvit. Jde o pozůstatek vnímání mnohoženství jako hříchu, posléze zločinu, potažmo nemoci. To je zcela v rozporu se současným vnímáním mnohoženství jako akceptované odlišnosti a se zásadami osobní svobody a rovnosti, nediskriminace na základě jiného postavení a dosažitelnosti práva, které zaručuje ústava tohoto státu. Tato právní norma je krokem k zajištění podmínek pro plnoprávný, plnohodnotný a důstojný život těchto osob ve smyslu čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Jejím schválením dá Česká republika jasně najevo, že diskriminaci některých skupin ve společnosti neschvaluje a ctí zásady demokracie a tolerance v jejich plném rozsahu.
Právní stabilizace partnerských vztahů více osob posílí lidská a občanská práva partnerů, ale také motivaci setrvat v dlouhodobém svazku. To pozitivně ovlivní jejich psychickou rovnováhu, sociální vazby, ekonomickou situaci i životní styl. Sníží se zdravotní rizika sexuální promiskuity. Schválení této právní normy také přispěje k posílení postavení partnerů v širších rodinných společenstvích. Dále přispěje k potírání islamofobie (strachu z islámu a nenávisti k jejím nositelům, jejímž je absence zákona o mnohoženství strukturálním projevem) a diskriminačních tlaků ve společnosti, což je také v souladu s článkem 13 Římské smlouvy a s článkem 21 Charty základních práv Evropské unie.
Právní úprava mnohoženství výhradně pro vícečetné manželství se navrhuje proto, že manželské páry v České republice již v současné době mají k dispozici instituty dva: manželství a konkubinát (druh a družka). Dále tato norma má sloužit všem, které zakládají svůj společný život na partnerské lásce, nikoliv např. na společném bydlení.
Uzavření vícečetného manželství je projevem úcty k hodnotám obvykle spojovaným s rodinným společenstvím dvou osob (vzájemná láska, úcta, péče a podpora) a touhy po jejich naplnění v životě jednotlivce, nikoliv ohrožením těchto hodnot. Tím je naopak neexistence právní úpravy vícečetných manželství: jsou-li partneři před zákonem navzájem cizí, jejich vztahy navzájem i ke členům širšího rodinného společenství (rodiče, děti některého z partnerů) jsou křehčí a zranitelnější. Předkládaný zákon je určen osobám, které si monogamní formu soužití nemohou nebo nechtějí zvolit s ohledem na své osobní dispozice a charakteristiky. Jeho přijetí tedy nemůže negativně ovlivnit sňatečnost ani život ostatního obyvatelstva.
Návrh obsahuje právní úpravu, která zakazuje osvojení dítěte vícečetným manželstvím (taktický ústupek, ale časem to změníme). V oblasti náhradní rodinné péče zůstává zachována preference heterosexuálních párů.

B. Soulad navrhované úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, slučitelnost s právními akty Evropských společenství.
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Navrhovaná úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami ani se závaznými právními akty Evropských společenství. 

C. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, dopad na státní rozpočet.
Navrhovaný zákon nevyvolá dodatečné nároky na státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty, ani na nárůst pracovních sil. Předpokládá se, že případné náklady na činnost matričních úřadů, soudů nebo dalších úřadů v souvislosti s vícečetným manželstvím bude možno pokrýt v rámci příslušných rozpočtových kapitol.