Svatá Anežko Česká!
Hluboce ses zapsala do dějin svého národa, zůstala jsi naší panovnicí jako přemyslovská princezna, i když – a díky tajemným Božím cestám právě proto, že – jsi opustila síně moci a zvolila sis život v přísnosti kláštera a v péči o ty nejchudší a nejpotřebnější. 
Tvá panovnická ruka, spolu s rukou Panny Marie podle vůle a z moci Trojjediného, nám před třiceti lety otevřela dveře ke svobodě.
Přišla jsi k nám jako světice z Říma právě ve chvíli, kdy – a tajemná proroctví to dobře naznačovala – jsme tvoji pomoc nejvíce potřebovali. Skrze tebe svatý Václav, kníže ze stejného rodu, splnil dávné povědomí svého národa, že zasáhne, až bude nejhůř. Další desetiletí v zanoření do konzumní varianty ateistického komunismu bychom už nepřežili – nepřežili v tom smyslu, že bychom už nemuseli najít cestu zpět, ke svojí svobodě a svědomí. Protože nesvoboda vždycky ničí svědomí člověka.
Svatá Anežko Česká! Zůstávej s námi i teď, ve chvílích, kdy se osudů naší země začíná ujímat generace, která již nezažila Sametovou revoluci. My starší jsme v tuto generaci vkládali velké naděje – právem, anebo neprávem?
Ach, svatá Anežko Česká! Zůstávej s námi i teď, ve chvílích, kdy reflektujeme prvních třicet let života ve svobodě a nemůžeme nepocítit palčivou otázku, tutéž, jakou nám na konci časů – i každému z nás na konci pozemského putování – položí Pán Ježíš: „K čemu jsi využil obdržený dar svobody?“
K sobectví? Konzumu? K cestování po celém světě? K zavírání očí před Lazarem trpícím přímo před našimi dveřmi, ať již Lazarem od nás či z jiné části světa?
Čím jsi naplnil svoji novou svobodu náboženství? Hádkami o psí chlup namísto modlitby, stavěním zdí uprostřed církve proti bratřím majícím jiný názor na to či ono – a tím jsou pro tebe horší než nevěřící a pohané? Litím vody do poháru víry, abys ji co nejvíce zředil a učinil tak stravitelnější na jídelním lístku světa? Zakrýváním Kristova kříže zástěnou z módních hesel?
Svatá Anežko Česká! Zůstávej s námi i teď, v době, kdy si uvědomujeme, že osudy našeho národa jsou jen malým kamínkem v mozaice osudů lidstva, kdy duchovní boj o spásu nesmrtelných duší vstupuje do zvláštní, rozhodující fáze, kdy jsou však ohroženy i ty nejzákladnější dary proi život na této zemi, vzduch a voda, rodina a národ, chléb, víra.
Svatá Anežko Česká! Chraň nás a veď, buď naším vzorem a matkou, učitelkou a panovnicí. Amen.