Jak uctíváme Nejsvětější Srdce Ježíšovo, jehož slavnost dnes slavíme? Učitelkou nám může být sestra Celina Palinská z Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže, rodačka ze Slezské Ostravy (1. 11. 1901 – 8. 11. 1986) – veliká, a přece téměř neznámá, nekanonizovaná světice. Svůj život prožila v lásce, modlitbě a oběti; v práci (celý život opravovala nemocniční prádlo), v utrpení (tělesném i duševním), v nepochopení (ze strany představených a zpovědníků). Spiritualita, ke které ji Pán vedl, je velmi podobná tomu, čemu naučil její současnici, již kanonizovanou a světoznámou polskou sestru Faustynu Kowalskou (25. 8. 1905 – 5. 10. 1938). I sestru Celinu Pán vyznamenával mystickými dary, pravidelně k ní hovořil a ona si (pokud jí to nemoc a utrpení dovolily) jeho slova zaznamenávala.

Dne 14. června 1952 při práci, po mši svaté Pán Ježíš sestře Celině řekl: „Pochybíš-li, milé dítě, vrať se ke mně zase vzbuzením lásky. A tvá duše je mi zase milejší, než kdybys byla nechybila. Žízním a hladovím po duších, tolik je miluji. Ó, kdyby lidé pochopili cenu své duše! Jak široké máš pole působnosti kolem sebe, jaké misie!“
Dne 25. června 1952 při práci: „Milé dítě, jsem dobrý, dobrota sama. A velmi mne bolí, že se mne lidé bojí. Jen hříchu ať se bojí… Kdyby pochopili nezměrnou lásku mého Srdce k nim, jak by jásali a radovali by se, že jsem je stvořil a že smějí žít.“
Dne 29. května 1961: „Mé dítě, zpovědník ve zpovědnici, to jsem já, jen důvěřuj.“
Dne 10. června 1956: „Ještě jeden prostředek mám k záchraně lidstva – velikou důvěru, úctu a lásku k mému Nejsvětějšímu Srdci. A ten nezklame.“
Pán Ježíš ve svých rozhovorech se sestrou Celinou velmi zdůrazňoval adoraci.
Dne 20. srpna 1959, při adoraci: „Jsem tak nesmírně opuštěn. Duše hynou a moji věrní mě opouštějí. Nedůvěra, pochybnosti a nevěra se vkrádá do jejich duší.“  „Pane Ježíši, co si přeješ, jak tě mám potěšit?“ – „Buď mi jen nablízku.“
Sestra Celina byla velikou trpitelkou, smírnou obětí za hříchy křesťanů i nevěřících.
Dne 2. června 1961 Pán Ježíš vyzval sestru Celinu: „Tento týden trp a přinášej oběti spojené s mým utrpením za všechny státníky, zvláště za Ch. a K…“ Vzhledem k datu není těžké uhodnout, na které státníky Pán myslel: Chruščova a Kennedyho. „Víš, dítě, projeví-li duše aspoň trochu dobré vůle, již v ní mohu působit. To však ponechávám svým věrným, aby ,doplňovali svým utrpením, co zbývá ještě z mého utrpení´(srov. Kol 1, 24), a takto vyprošovali světlo těmto ubohým duším. Ano, jediná duše může mnoho. A ty, mé dítě,můžeš velmi mnoho.“

Pán Ježíš si přál, abychom se často modlili tyto modlitby:
„Věčný otče, obětuji ti lásku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, přikryj a zahlaď jí hříchy mé i hříchy celého světa a smiluj se nad námi.“
„Ježíši, Bože můj, miluji tě nade všecko, bezmezně v tebe důvěřuji a vroucně ti děkuji.“

. . . .
Zdroj: S. M. Celina Palinská: Láska a smír. Výňatky z deníku. Z pověření Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže vydalo Nakladatelství Viener, Vimperk 1997