V tramvaji jest předem dbáti přesně řádu tramvajového, nenastupovati, dokud pasažéři vystupují, poslechnouti ve všem pokynů konduktéra atd. Ve voze samém mladík i dívka vždy ochotně postoupí své místo, byť i placené, osobám starším, zejména však dámám a starcům; vůči pánům mladším dívka té ochoty míti nebude. Mladík seď v tramvaji skromně, nenatahuj nohy tak, abys překážel jiným a konduktérovi, neroztahuj se, se soudruhem nehovoř a nesměj se hlasitě a nepronášej vtipů. Ve voze tramvajovém nezbývá než ústupnost vzájemná vůbec, ale nejvíce ji vyžadujeme od mladších a nejmladších. Dívka, nabídne-li jí své místo mladík posmeknuv při tom, poděkuje prostě, třeba i pokynem hlavy, a místo přijme, do řeči žádným způsobem s mladíkem neznámým se nepouštějíc. Díkem však povinna jest.
Lidem chorým a patrně churavým, matkám a ženám z lidu, majícím dítě v náručí nebo nesoucím těžký balík, nutno vždy a bez výminky ustoupiti.
Hůl, deštník nebo slunečník stáhněte k sobě, aby druzí přes něj neklopýtali.
Kouřit i na místech dovolených, na plošinách mladým lidem v tramvaji nesluší. V tramvaji nejezte.
Při vstupu do tramvaje nebo při výstupu nepozdravujeme, ale na pozdrav kondukterů jest odpovědíti, byť jen zlehka. Zpropitné na tramvaji pokládáme za nešvar, ale vzhledem k okolnostem obvyklým aspoň dívka zpropitné dá, aby si zavázala průvodčího k zvláštním službám, na př. při vystupování, někdy vítaným.
Dívka nikdy nepospíchej nebo dokonce neutíkej na stanici, nejméně však dobíhej rozjetého vozu. Je to nejen nebezpečné, ale nejvýš nevkusné. Při vstupu i výstupu počínejte si opatrně a nechovejte se překotně; z rozjetého vozu seskakovati a do rozjetého nastupovati dámy a dívky vůbec nesmějí. Dívka také nestaví se nikdy na plošinu tramvaje, nýbrž usedne dovnitř.
Táže-li se vás kdo v tramvaji na směr cesty nebo něco podobného, odpovězte rády a ochotně. Ale do hovoru s cizími se nepouštějte.
Děti nesmějí nijak obtěžovati ostatní obecenstvo, seďte tiše a nevrťte sebou.
Máte-li s sebou balíky nebo zavazadla, neobtěžujte jimi ostatní obecenstvo.

 

Z knihy:

Pravidla slušnosti pro mládež. Sestavil Dr. Jiří Guth. V Praze, nakladatelství – HEJDA & TUČEK – knihkupectví.