Začátky v Slough

V srdcích manželů Roye a June Hendyových se v roce 1975 zrodila vize vytvořit v jejich domě v městečku Slough nedaleko Londýna, kde bydleli se svými dětmi, křesťanskou komunitu. Zprvu se zdálo, že se toto dílo nepodaří uskutečnit. Bůh však k nim nečekaně přivedl, jednoho po druhém, různé lidi, nacházející se na okraji společnosti – bezdomovce, propuštěné vězně, alkoholiky, svobodné matky … Rodina Hendyových je přijala k sobě a připojili se i další pomocníci v této službě potřebným. Všichni společně prožívali dobu hledání, velkého zápalu, bolestivých chyb, ale také vzrušujících zázraků. Z počátečního chaosu se zrodilo společenství, v němž se vyplnila slova Žalmu 133: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně!“

V roce 1978 již Hendyových dům praskal ve švech a bylo proto nutno hledat větší sídlo. Inzerát v místních novinách nabízel velký dům v klidném koutu nedaleko centra Slough. Dům byl levný, ale ve velmi špatném stavu. Díky několika finančním zázrakům se podařilo tento objekt v srpnu 1978 zakoupit. A tehdy vzniká společenství, od té doby známé jako The House of the Open Door Community (HOD) – česky Společenství domu otevřených dveří.

Dům byl postupně obnovován. A Bůh žehnal rozvíjejícímu se komunitnímu životu, spočívajícímu v modlitbě, společném jídle, práci i odpočinku. Během prvních let se konstituovaly různé služby (evangelizace, práce s mládeží, návštěvy věznic a jiné). Byla otevřena keramická dílna, a do „společné peněženky“ přispívali členové komunity, kteří pracovali v různých zaměstnáních – hlavně ve zdravotnictví.

Ti, jimž byla poskytována pomoc v jejich obtížné životní situaci, byli součástí společenství a po poskytnutí této „první pomoci“ většinou – duchovně i materiálně posíleni – odcházeli do samostatného života. Někteří však v komunitě setrvali. Zakladatelé společenství byli katolíci, ale od počátku byli v komunitě i členové jiných křesťanských vyznání a postupně se připojovali také lidé hledající své duchovní ukotvení.

Childswickham 1989 - 2006

Po dvanácti letech se ukazovalo, že velikosti komunity i širokému rozsahu její činnosti již nepostačuje ani velký dům v Slough. Právě v té době přišel developer, který chtěl tento dům odkoupit, a po delším jednání nakonec nabídl velmi slušnou cenu. Komunita začala uvažovat, zda to není nabídka od Pána, zvláště když bylo záhy nalezeno nové místo – Childswickham House ve vesničce Childswickham v kraji Cotswolds. Místo, jako by ho Bůh pro komunitu přímo připravil – s farmou o rozloze 25 hektarů, zahradou a komplexem budov s dostatečným prostorem pro komunitu i její hosty. Stěhování bylo v prosinci 1989, dva dny před Vánoci.

Childswickham House se postupně přebudovával, aby dobře sloužil svému novému účelu. Vznikla zde kaple, jídelna a kuchyně, rozlehlá společenská prostora a ubytovací místností pro komunitu i její návštěvníky. Také hospodářským objektům se věnovala velká pozornost a opatřily se dopravní prostředky.

Služby provozované již v Slough pokračovaly a dále se rozšířily. Významné bylo zejména evangelizační působení prostřednictvím hudebního a dramatického týmu „Eagle’s Wings“ (Orlí křídla), který byl zván na různé konference a do škol Po pádu komunistických režimů ve východní Evropě cestoval tým i do těchto zemí a odtud zejména mládež přijížděla na krátkodobé i delší pobyty v Childswickhamu.

Začala se konat exerciční a odpočinková setkání s hosty komunity, zvaná Retreat Center. Mladí zase přijížděli na letní prázdninové pobyty a na kurzy Discipleship Community (DC) , určené těm, kdo chtějí růst ve víře a aktivně působit v šíření evangelní zvěsti.

Keramická dílna se stala prostředkem výuky i relaxace pro návštěvníky HOD, ale prodej jejích výrobků byl také pro komunitu zdrojem příjmů. Pole a zahrada, jakož i malý chov hospodářských zvířat byly rovněž vhodným a užitečným doplňkem činnosti členů komunity a podíleli se na nich i návštěvníci. Duchovní, sociální i kulturní aktivity se také doplnily o poskytování ubytovacích a stravovacích služeb hostům – zejména účastníkům farních, kněžských a řádových exercičních či odpočinkových pobytů. Spolu s příjmy některých členů komunity ze zaměstnání mimo vlastní objekt pomáhaly všechny tyto aktivity udržet ekonomickou stabilitu, přestože služby mnoha návštěvníkům neoplývajícím příliš hmotnými prostředky jsou poskytovány za velmi výhodných cenových podmínek, až za symbolickou cenu, a část sociální pomoci se poskytuje zdarma.

Nutno rovněž zdůraznit vzrůstající podporu ze strany pravidelných i příležitostných dobrodinců, bez nichž by tak rozsáhlý program HOD nemohl existovat.

 

Childswickham 2007 – 2012

V roce 2007 postihla Childswickham velká záplava. Všechny pozemky a domy byly metr i více po vodou. Obnova trvala mnoho měsíců a zahrnovala také stavbu protipovodňových zábran.

Všechny služby pokračovaly. Počet výjezdů mimo komunitu se postupně snižoval, ale návštěvníků přibývalo. Během let několik členů ze společenství odešlo, více jich však přibylo. Postupně se také měnila struktura komunity – někteří členové žili v hlavním domě, ale mnozí (zejména všechny rodiny) sídlili v dalších domech ve vesnici Childswickham i v blízkých městečkách Evesham a Broadway. To mělo vliv na způsob společného života.

V roce 2011 se vydaly dvě členky komunity do Tanzanie a zahájily tam misijní službu poblíž Dar es Salaamu pod názvem Karibu Nyumbani (Welcome Home Ministries Tanzania), zaměřenou na péči o opuštěné děti a sirotky.

V letech 2011 a 2012 se celé společenství usilovně modlilo, aby rozpoznalo, jak by mělo dále správně žít své poslání. Všichni totiž cítili, že s ohledem na nastalé změny je nutno původní vizi aktualizovat. Současně však bylo zřejmé, že základem společného života zůstává šíření evangelia, především svědectvím života v radosti a naději ve vzkříšení, a rozvíjením spirituality, která je charismatická, založená na Božím slově a ekumenická (v tom smyslu, že každý vnáší do komunity bohatství ze své vlastní tradice).

 

Childswickham 2013 – 2018

V posledních letech se opět potvrzuje to, čím byli inspirováni zakladatelé komunity, vycházejíce z verše „ ... Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít ...“ (Zj 3,8).

Prohloubil se společný modlitební život ve smyslu biblického „Můj dům bude domem modlitby pro všechny národy“ (Iz 56,7), přičemž katoličtí členové společenství i členové z různých křesťanských tradic jsou současně součástí vlastních farních komunit. Pohostinnost není jen fyzickou péčí o hosty, ale také ještě širším sdílením duchovních hodnot s návštěvníky po příkladu svatého Benedikta. Všechny léty osvědčené duchovní a sociální služby i ostatní činnosti pokračují.

Společenství si volí vždy na určitou dobu týmové vedení. Vzhledem k dnes již výrazně mezinárodnímu charakteru komunity je v současné době tento tým tvořen Angličanem, Italkou, Slovákem a Češkou.

 

Zdroj: http://www.houseoftheopendoor.org/community/